Temat: Warsztaty - Kontrola zarządcza w szkole

Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych
obrazek obrazek

14/10
2013

Jak realizować wszystkie wymagania kontroli zarządczej w placówkach oświatowych?!

Zgodnie z prawem kontrola zarządcza wprowadziła kilka nowych i uciążliwych obowiązków, takich jak zarządzanie ryzykiem, określanie mierników czy zadaniowe podejście do całego procesu zarządzania.

Mimo że kontrola zarządcza została wprowadzona już ponad 8 lat temu, nadal sprawia wiele problemów dyrektorom szkół i placówek oświatowych. To jedno z tych działań, które zabierają dyrektorom zdecydowanie dużo czasu i są źródłem wielu wątpliwości prawnych.

Szkolenie poprowadzi

Program szkolenia

Warunki uczestnictwa

Informacje i zapisy

Właśnie dlatego zapraszam na praktyczne szkolenie warsztatowe, w czasie którego krok po kroku poznasz wszystkie niuanse kontroli zarządczej w placówkach oświatowych!

„Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych”

Szkolenie odbędzie się
14 października 2013 r., godz. 10.00-16.00 w Warszawie

W czasie szkolenia zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności, dzięki czemu:

 • bez problemu będziesz umiał przeprowadzić cały proces kontroli zarządczej w swojej szkole,
 • umiejętnie połączysz proces kontroli zarządczej z innymi procesami realizowanymi w szkole,
 • optymalnie zaplanujesz cały proces i nie będziesz tracić czasu na poszukiwanie właściwych i zgodnych z prawem rozwiązań!
zdjęcie

Szkolenie poprowadzi: Jarosław Kordziński

Trener specjalizujący się w kształceniu kompetencji społecznych (komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole, rozwijaniu umiejętności przywódczych, motywacji, wywierania wpływu na innych, autoprezentacji, itp.) oraz zarządzaniu placówkami oświatowymi. Ekspert w ogólnopolskich projektach skierowanych do środowisk oświatowych: „Kompleksowe zarządzanie oświatą” oraz „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”. Stały współpracownik „Dyrektora szkoły”. Autor licznych książek, publikacji i artykułów dotyczących również edukacji oraz efektywnego zarządzania pracą innych.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Podstawy formalnoprawne kontroli zarządczej w placówkach oświatowych:
  • co kryje się pod pojęciem „kontrola zarządcza”;
  • podstawy prawne;
  • zależność między kontrolą zarządczą, kontrolą wewnętrzną a kontrolą finansową;
  • standardy w kontroli zarządczej.
 2. Odpowiedzialność osób i podmiotów związana z organizacją i prowadzeniem kontroli zarządczej:
  • organy uprawnione do sprawowania kontroli zarządczej w szkole/placówce oświatowej;
  • obowiązki dyrektora placówki oświatowej wynikające z przepisów prawa dotyczących sprawowania kontroli zarządczej;
  • współudział pracowników;
  • rola kontroli zarządczej w procesie zarządzania zasobami ludzkimi;
  • wpływ organów samorządu lub innych organów administracji publicznej na realizację kontroli zarządczej w szkole;
  • relacje kontroli zarządczej I i II stopnia.
 3. Programowanie kontroli zarządczej w placówce oświatowej:
  • znaczenie i rola kontroli zarządczej w jednostce oświatowej;
  • zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli zarządczej w jednostce oświatowej;
  • procedury kontroli zarządczej muszą kompleksowo obejmować całość działalności jednostki;
  • tworzenie systemu kontroli zarządczej;
  • określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;
  • identyfikacja ryzyka.
 4. Finanse – budżet zadaniowy w placówce oświatowej:
  • kontrola zarządcza a kontrola finansowa;
  • procedury kontroli w jednostce oświatowej wynikające z ustawy o rachunkowości;
  • system kontroli należności, zobowiązań krótkoterminowych oraz dowodów księgowych;
  • kontrola merytoryczna i kontrola pod względem formalnorachunkowym;
  • związek kontroli zarządczej z gospodarką finansową szkoły;
  • odpowiedzialność finansowa dyrektora szkoły w sytuacji ograniczenia przez organ prowadzący budżetu szkoły w trakcie roku budżetowego.
 5. Monitorowanie i ocena:
  • narzędzie do monitoringu systemu kontroli zarządczej;
  • samoocena kontroli zarządczej;
  • ustalanie mierników;
  • kontrola zarządcza a nadzór pedagogiczny.
 6. Dokumentowanie kontroli zarządczej:
  • mechanizmy kontroli i związane z nimi sposoby dokumentowania;
  • dokumenty prawa wewnętrznego a kontrola zarządcza;
  • zarządzenie oraz regulamin kontroli zarządczej w placówce;
  • procedury zarządzania ryzykiem;
  • zestawienie dokumentów, które powinny znajdować się w szkole w związku z obowiązkiem sprawowania kontroli zarządczej.

Warunki uczestnictwa:

Koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 390 zł + 23% VAT, kwota brutto: 479,70 zł.

Przy nadesłaniu zgłoszenia do 7 października 2013 r. koszt udziału w szkoleniu wynosi netto: 290 zł + 23% VAT, kwota brutto: 356,70 zł.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (m.in. oprawione materiały, z których korzysta prowadzący podczas szkolenia), certyfikat ukończenia szkolenia, serwisy kawowe i lunch.

Opłata za szkolenie jest dokonywania przelewem po szkoleniu na podstawie faktury przesłanej przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o.

Informacje i zapisy

Uwaga! Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa po przesłaniu informacji o rezygnacji e-mailem do organizatora szkolenia, najpóźniej na 7 dni roboczych przed szkoleniem. W przypadku rezygnacji 3 dni robocze przed szkoleniem Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie kwotą stanowiącą 50% pełnej opłaty za szkolenie. Jeśli organizator nie otrzyma rezygnacji a uczestnik nie przybędzie na szkolenie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. obciąży firmę zgłaszającą na szkolenie pełnymi kosztami szkolenia. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora lub zmiany terminu klienci nie ponoszą żadnych kosztów.

Informacje i zapisy:

foto

Marta Chromik
organizator szkolenia
tel.: 785 884 012
e-mail: MChromik@wip.pl

Wiadomość przesłana przez: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa, tel.: (22) 518 29 29, e-mail: bok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.