Temat: Za niezłożenie informacji o firmowym aucie będzie kara

Jak nie narazić się na karę grzywną lub nawet pozbawieniem wolności? Zobacz na stronie WWW.
Doradca Podatki
i Rachunkowość

VAT 2014
Zobacz, jak poradzić sobie z nowymi przepisami >>

17 stycznia 2014 r.

Za niezłożenie informacji o firmowym aucie będzie kara

Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe wyłącznie do celów służbowych, którzy będą prowadzić ewidencję pojazdów, odliczą cały VAT. Niezłożenie informacji o samochodzie
z pełnym odliczeniem w urzędzie skarbowym będzie karane grzywną lub nawet pozbawieniem wolności.

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że pełne odliczenie podatku od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie obowiązkiem składania organom podatkowym informacji o tych pojazdach. Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji pojazdu. Taka ewidencja będzie musiała zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji (wskazywać dzień zaprzestania wykorzystywania auta wyłącznie dla potrzeb działalności gospodarczej),
 • stan początkowy licznika na: dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, początek każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd-dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • podpis kierowcy,
 • potwierdzenie autentyczności wpisu przez podatnika,
 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu, rozliczeniowego oraz na koniec prowadzenia ewidencji.

W przypadku nie złożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało jedynie prawo do ograniczonego odliczenia VAT (50%). Dodatkowo organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę sankcje karną skarbową. Stosowne przepisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do Kodeksu karnego skarbowego przez art. 5 ustawy nowelizującej.

Ustawodawca zamierza wprowadzić karę grzywny w wysokości od 20 do 720 stawek dziennych (przy obecnym minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 1.680 zł, taka stawka waha się w przedziale od 56 zł do 22.400 zł) albo karę pozbawienia wolności. Kary te mają obowiązywać w dwóch przypadkach:

 • gdy podatnik nie złoży informacji o pojazdach, dla których prowadzona jest ewidencja.
 • jeśli złoży tą informację po terminie lub będzie ona nieprawdziwa.

W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe (przedział od 168 zł do 33 600 zł).

Ustawodawca tłumaczy konieczność karania przedsiębiorców za niedopełnienie tych obowiązków tym, że informacja pełni szczególną funkcję w systemie kontroli prawidłowości odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami.

Jej brak pozwala, bowiem fiskusowi przyjąć domniemanie, że podatnik odlicza podatek w ograniczonej wysokości, co skutkuje rezygnacją objęcia go weryfikacją jego rozliczeń. Zdaniem resortu finansów wprowadzenie sankcji jest uzasadnione także specyfiką użytkowania pojazdów samochodowych, przy których bardzo trudne jest określenie zakresu ich wykorzystania do celów prywatnych. A to sprzyja uchylaniu się od płacenia VAT.

Omawiane przepisy mogą jeszcze ulec zmianie, gdyż projekt (mimo przyspieszonego trybu legislacyjnego) jest nadal w fazie prac resortowych. Doprecyzowania wymagałoby m.in.: określenie informacji o pojazdach, które muszą składać podatnicy, a których niezłożenie zagrożone jest odpowiedzialnością karną skarbową.

W toku prac legislacyjnych wniesiono kilka autopoprawek do pierwotnego projektu. W ich wyniku m.in.:

 • zmieniono art. 8 ust. 5 ustawy o VAT zgodnie, z którym nie jest opodatkowane wykorzystywanie firmowego auta z częściowym lub pełnym odliczeniem VAT do celów prywatnych. Dotyczy to odliczenia VAT z tytułu nabycia, importu i wytworzenia tych pojazdów. W poprawce wskazano wprost, że wyłączenie to ma także zastosowanie w przypadku nabycia lub importu części składowych do tych pojazdów, jeżeli podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy tych zakupach. W przepisie tym wskazano również, że za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy
  o podobnym charakterze innych niż umowy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT,
 • doprecyzowano, że ewidencja pojazdu dotyczy wyłącznie samochodów z pełnym odliczeniem VAT,
 • do aut z pełnym odliczeniem dodano pojazdy samochodowe posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • dodano przepis zgodnie, z którym jeśli w pojeździe samochodowym, dla którego wydano zaświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych dających prawo do pełnego odliczenia VAT wprowadzono zmiany skutkujące utratą tych parametrów - uznaje się, że od dnia wprowadzenia tych zmian pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, co skutkuje ograniczonym prawem do odliczania VAT,
 • do art. 90b ustawy o VAT dodano nowy ust. 2, w którym wprost wskazano, że jeśli w okresie korekty (przy zamianie przeznaczenia pojazdu) nastąpi jego sprzedaż uznaje się, że wykorzystanie zostało zmienione na używanie wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do końca okresu korekty.

Etap legislacyjny:

Projekt ustawy z 9 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Autor: Rafał Kuciński
prawnik, specjalista z zakresu VAT

Odliczenie podatku naliczonego - poznaj nowe reguły od 1 stycznia 2014 r.

Przyjdź na WARSZTATY PROFESJONALNEGO KSIĘGOWEGO.

- Samochody - chaos roku 2014;
- Zasady i terminy odliczenia podatku naliczonego;
- Korekty podatku naliczonego.

To tylko niektóre z tematów, jakie zostaną omówione już 28 lutego
w Warszawie
na II edycji Warsztatów Profesjonalnego Księgowego.
ZOBACZ PEŁEN PROGRAM >>

Przyjdź i rozwiej swoje wątpliwości związane z podatkami w 2014 r.

Eksperci czekają na Twoje pytania - na warsztatach uzyskasz odpowiedzi na swoje pytani po każdym wykładzie eksperta. W trakcie specjalnych
8 sesji doradztwa eksperckiego
porozmawiasz z każdym z ekspertów. Zadajesz pytania i od razu otrzymujesz konkretne odpowiedzi oraz wskazówki.

Uwaga!

Tylko do 18 lutego możesz skorzystać z PEŁNEGO PAKIETU warsztatów w PROMOCYJNEJ CENIE.

Nie zwlekaj. Zgłoś swój udział już dziś >>
Uniknij wszystkich pułapek w nowych przepisach VAT >>

Rok 2014 przyniósł prawdziwą rewolucję w przepisach. O 180 stopni zmienił się sposób ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Zmiany znalazły się także m.in. w podstawie opodatkowania, dokumentowaniu transakcji, odliczeniach VAT czy fakturowaniu.

Jak odnaleźć się w nowych przepisach i nie narazić na błędy wynikające z nieznajomości przepisów?

Skorzystaj z publikacji "VAT 2014 z omówieniem ekspertów EY". Znajdziesz w niej kompleksowe omówienie zmian w ustawie o VAT i poznasz ich skutki w praktyce. Dodatkowym ułatwieniem będzie tabelaryczne zestawienie starych i nowych przepisów. Publikację uzupełnia aktualny tekst ustawy o VAT oraz rozporządzeń wykonawczych do niej.

Sprawdź już dziś >>
VAT 2014 w 350 pytaniach i odpowiedziach >>

Teraz możesz uczyć się na błędach innych, unikając popełniania swoich
i oszczędzając tym samym firmowe pieniądze. W jednej publikacji otrzymasz 350 przykładów na optymalne wykorzystanie przepisów, by legalnie, szybko i bez ryzyka sporu z fiskusem rozliczać VAT.

Sięgając po "Almanach VAT 2014":

- dowiesz się, jak rozwiązywać problemy związane z VAT,
- przeczytasz o zmianach w ustawie o VAT i ich skutkach na firmowe obowiązki,
- zdobędziesz pewność postępowania, aby uniknąć sporów z fiskusem,
- uzyskasz przydatne narzędzie do firmowych rozliczeń.

Nie zwlekaj, trwa przedsprzedaż w promocyjnej cenie >>
Jeszcze więcej porad dotyczących podatków
Ten newsletter przygotował zespół redakcyjny serwisu Doradca Podatki i Rachunkowość
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa. Numer NIP 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.