Temat: Rachunkowość firmy poprowadzi księgowa bez certyfikatu

Poznaj zmiany, jakie wprowadza kolejna transza deregulacji Zobacz na stronie WWW. Dodaj nadawcę do książki adresowej.
e-Doradca
Podatki i rachunkowość

PROMOCJA
Książka "Dyrektywa VAT" w specjalnej cenie.
SPRAWDŹ >>

Rachunkowość firmy poprowadzi księgowa bez certyfikatu

Kolejna transza deregulacji znosi wymóg posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego oraz kilkuletniej praktyki przez osoby zajmujące się zawodowo księgowością.

Zmiany, które wprowadza ustawa deregulacyjna, mają ułatwić dostęp do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (podmiotów świadczących usługi w ramach outsourcingu) i zwiększyć liczbę osób wykonujących ten zawód - zapewniają projektodawcy.

Pierwsza z zaproponowanych zmian dotyczy wprowadzenia do art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości zapisu, że kierownik jednostki będzie ponosić odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, w tym z tytułu nadzoru. Dotyczy to także przypadku, gdy określone obowiązki zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy usługowo prowadzącemu księgi rachunkowe.

Jak ocenia dr Katarzyna Trzpioła z Uniwersytetu Warszawskiego - jest to zmiana, która w przyszłości pomoże rozstrzygać ewentualne wątpliwości w zakresie odpowiedzialności za księgi rachunkowe - będzie ona spoczywała na kierowniku jednostki, nawet jeśli księgi rachunkowe będą powierzone podmiotowi - profesjonaliście.

Tak jak dotychczas przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Nie zmieni się też zasada, że w przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych to nadal działalność gospodarcza

Kolejne zmiany dotyczą przepisów związanych z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Będzie to nadal działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności wymienionych w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości.

Przedsiębiorcy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie będą jednak mieli prawa do:

 • prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie,
 • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie.

Minister nie będzie wydawał certyfikatów

Zostaną zlikwidowane certyfikaty księgowe wydawane przez ministra finansów. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, tak jak dotychczas, będą mogli wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem że:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości,
 • posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jak zapewniają pomysłodawcy zmian przyjęte wymogi dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności, a także obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, zostały określone na poziomie, który zapewni minimalizację ryzyka w obrocie gospodarczym, a jednocześnie nie będzie stanowić bariery w dostępie do zawodu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Weryfikacji umiejętności nie będzie potrzebna

Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i w konsekwencji wykonywania określonych czynności doradztwa podatkowego, bez konieczności wpisania na listę doradców, nie będą w żaden sposób weryfikowane w zakresie posiadanych kwalifikacji.

Księgowi nie będą musieli:

 • posiadać praktyki oraz odpowiedniego wykształcenia,
 • wykazywać, że dysponują pełnią praw publicznych.

Przedsiębiorca nie będzie musiał zatrudniać profesjonalistów do prowadzania ksiąg rachunkowych. Obecnie klient, zwracając się do przedsiębiorcy posiadającego certyfikat lub zatrudniającego pracowników, którzy mają certyfikat, miał możliwość sprawdzenia, czy osoby, którym powierza księgi rachunkowe, są do tego przygotowane.

Dr Katarzyna Trzpioła przewiduje, że za kilka lat upadną firmy, które, aby zaoszczędzić, powierzą księgi rachunkowe osobom bez odpowiedniego wykształcenia. Podczas konsultacji społecznych nie brakowało opinii, że otwarcie zawodu spowoduje zaburzenia równowagi ekonomicznej podmiotów korzystających z usług księgowości oraz spadku jakości świadczonych usług.

- Dla ogromnej liczby przedsiębiorców będących usługobiorcami decydującym kryterium wyboru będzie cena za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Konkurencja będzie mordercza. Dotknie zarówno tych, którzy mają ogromną wiedzę oraz doświadczenie, jak i tych, którzy nieco naiwnie będą szukać swojej drogi zawodowej - dodaje ekspert.

Ministerstwo Finansów przekonuje, że obecnie dostęp do certyfikatu jest utrudniony. A przecież jest również możliwość kształcenia na wyższych uczelniach.

- Co roku kilkaset osób - tylko na Uniwersytecie Warszawskim (na różnych kierunkach) - kończy studia magisterskie i podyplomowe, które dają im możliwość ubiegania się o certyfikat - wyjaśnia dr Katarzyna Trzpioła.

W przyszłości planuje się, na wzór niektórych innych krajów (np. Wielkiej Brytanii), że funkcję obecnego certyfikatu księgowego przejmą poświadczenia wydawane przez instytucje funkcjonujące na rynku.

Porównanie wymogów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Aktualne wymagania

Proponowane zmiany

3 lata praktyki w księgowości na terytorium Polski w przypadku:

a) wykształcenia wyższego magisterskiego uzyskanego na kierunku rachunkowość lub na innym kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowość lub innej, dla której plan studiów i program kształcenia odpowiadał wymogom określonym przez organy uczelni dla specjalności rachunkowość, w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych,

b) wykształcenia wyższego magisterskiego (lub równorzędnego) oraz ukończenia studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w jednostkach organizacyjnych uprawnionych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych.

Rezygnacja z wymogu posiadania wykształcenia wyższego kierunkowego, bądź wyższego uzupełnionego studiami podyplomowymi z zakresu rachunkowości, na rzecz samoregulacji rynku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W przypadku osób z wykształceniem średnim konieczne jest zdanie egzaminu państwowego zakończonego uzyskaniem certyfikatu księgowego. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 8 kwietnia 2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 62, poz. 508) osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną w wysokości 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie 640 zł).

Rezygnacja z egzaminu państwowego, na rzecz samoregulacji rynku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Praktyka dwuletnia w księgowości dla osób, które zdały egzamin lub praktyka trzyletnia dla osób posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe.

Zniesienie wymogu odbycia praktyki (w obu przypadkach).

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

bez zmian

Wymóg niekaralności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi a także za przestępstwa skarbowe.

bez zmian

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

bez zmian

Korzystanie z pełni praw publicznych.

Rezygnacja z wymogu korzystania z pełni praw publicznych.

Etap legislacyjny:

rządowy projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, 17 lipca 2013 r. projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 1576), 18 lipca został skierowany do I czytania.

Opracowanie: Sylwia Maliszewska

Wejdź w 2014 przygotowany do rozliczeń podatków według nowych zasad >>

WARSZTATY PROFESJONALNEGO KSIĘGOWEGO

16 października 2013 r.
Warszawa, Centrum Konferencyjne Zielna

 • Zmiany w podatkach VAT, PIT, CIT.
 • 6 uznanych ekspertów, doradców podatkowych i specjalistów z czołowych firm doradczych: EY, KPMG, MDDP, Martini i Wspólnicy.
 • Doradztwo eksperckie - osobiste, bezpośrednie konsultacje z ekspertami podczas warsztatów.
 • Niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ekspertami, doradcami podatkowymi, specjalistami oraz praktykami w dziedzinie podatków i rachunkowości.

Nie zwlekaj! Zgłoś swój udział już dziś, a skorzystasz
Z PROMOCYJNEJ OFERTY!

Zgłoś udział w warsztatach >>
Jeszcze więcej porad odnośnie podatków i rachunkowości
Ten newsletter przygotował zespół redakcyjny E-doradca podatki i rachunkowość. Kontakt z redakcją: newsletterpodatki@wip.pl
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa. Numer NIP 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.