Temat: Już od 1 kwietnia odliczysz cały VAT od samochodu służbowego

Aby móc odliczyć cały VAT, musisz prowadzić ewidencję pojazdu. Zobacz na stronie WWW.
Doradca Podatki i Rachunkowość
Sprawdź, jak bezbłędnie rozliczyć samochód służbowy >>
 
  4 marca 2014 r.
   
 
 
 

Szanowny Czytelniku,

Nowelizacja ustawy o VAT wchodząca w życie 1 kwietnia 2014 roku wprowadza ograniczenia
w odliczaniu podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych
o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Dotyczy to jednak tylko aut przeznaczonych do użytku "mieszanego". Pełne odliczenie od pozostałych pojazdów będzie jednak wymagało spełnienia dodatkowych warunków. Jednym z nich jest złożenie do urzędu skarbowego informacji o posiadanych pojazdach, od których VAT odliczany jest w całości. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu serwisu.

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

 
Zobacz, jak bezbłędnie rozliczyć samochód w firmie >>

Zakup lub leasing samochodu i eksploatacja, w większości przypadków uprawniają do odliczenia VAT. Różna jest jednak kwota tych odliczeń. Decydujące znaczenie ma rodzaj samochodu i sposób jego wykorzystywania.

Niestety, przepisy w tej kwestii są skomplikowane i ulegają ciągłym zmianom. Zmienia się również sposób ich interpretacji przez fiskusa.
Rozliczanie tych wydatków jest również jednym z najczęściej kontrolowanych obszarów działalności podatnika.

Dlatego nie ryzykuj, zobacz jakie obowiązki w zakresie rozliczania VAT od firmowego auta mają przedsiębiorcy >>
VAT
Niezłożenie informacji o aucie z pełnym odliczeniem będzie karane

Podatnicy wykorzystujący samochody osobowe wyłącznie do celów służbowych, będą mogli od 1 kwietnia 2014 roku odliczać cały VAT. Warunkiem będzie prowadzenie ewidencji pojazdu. Jej brak będzie skutkował utratą prawa do pełnego odliczenia podatku. Konieczne będzie także złożenie informacji o samochodzie z pełnym odliczeniem
w urzędzie skarbowym na druku VAT-26. Brak tego dokumentu będzie surowo karany.

Nowelizacja ustawy o VAT wchodząca w życie 1 kwietnia 2014 roku przewiduje, że pełne odliczenie podatku od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej uwarunkowane będzie obowiązkiem składania organom podatkowym informacji o tych pojazdach. Niezbędne będzie również prowadzenie ewidencji pojazdu. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać m.in.: numer rejestracyjny pojazdu, stan licznika na dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji oraz każdego okresu rozliczeniowego, wpis kierowcy obejmujący: opis trasy (skąd - dokąd), kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, liczbę faktycznie przejechanych kilometrów, potwierdzenie autentyczności wpisu przez podatnika, a także liczbę przejechanych kilometrów w każdym okresie rozliczeniowym oraz na koniec prowadzenia ewidencji. Ewidencja powinna zawierać także imię
i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem, potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności. Jeśli pojazd jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika (chodzi np. o samochody zastępcze u dealerów) ww. wpisu dokonuje osobą, która udostępnia pojazd. Obejmuje on: kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia pojazdu, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbę przejechanych kilometrów, stan licznika na dzień zwrotu pojazdu oraz imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej samochody, dla których mają obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu - muszą złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany
z tymi pojazdami. Informację tą składa się na druku VAT-26.

W przypadku nie złożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku (50%). Dodatkowo organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę sankcje karną skarbową. Stosowne przepisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do Kodeksu karnego skarbowego przez art. 5 ustawy nowelizującej.

Ustawodawca zamierza wprowadzić karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (przy obecnym minimalnym wynagrodzeniu za pracę w wysokości 1.680 zł, taka stawka waha się
w przedziale od 56 do 22.400 zł) albo karę pozbawienia wolności. Kary te mają obowiązywać
w dwóch przypadkach:

  • gdy podatnik nie złoży informacji o pojazdach, dla których prowadzona jest ewidencja,
  • jeśli złoży tę informację po terminie lub będzie ona nieprawdziwa.

Warunkiem stosowania ww. sankcji będzie jednak odliczanie podatku w pełnej wysokości.
W przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Ustawodawca tłumaczy konieczność karania przedsiębiorców za niedopełnienie tych obowiązków tym, że informacja pełni szczególną funkcję w systemie kontroli prawidłowości odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami.

Jej brak pozwala bowiem fiskusowi przyjąć domniemanie, że podatnik odlicza podatek w ograniczonej wysokości, co skutkuje rezygnacją objęcia go weryfikacją jego rozliczeń. Zdaniem resortu finansów wprowadzenie sankcji jest uzasadnione także specyfiką użytkowania pojazdów samochodowych, przy których bardzo trudne jest określenie zakresu ich wykorzystania do celów prywatnych. A to sprzyja uchylaniu się od płacenia VAT.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w chwili obecnej ustawa nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta).

Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

Nie bądź zaskoczony przy odliczaniu podatku VAT od zakupu samochodu >>

Czy wiesz już, że od 1 kwietnia zmianie ulegną przepisy dotyczące odliczania podatku VAT od zakupu samochodów?

Martwisz się kolejnymi zawiłościami i że znowu będziesz musiał poświęcać swój czas na szukanie informacji, które Cię interesują? Teraz to nie problem. W broszurze "VAT od 1 kwietnia 2014. Nowe zasady odliczania podatku od aut, paliwa i wydatków eksploatacyjnych" znajdziesz odpowiedź na wszystkie nurtujące Cię pytania. W jednym miejscu:

  • dowiesz się co zmieniło się w przepisach o VAT od 1 kwietnia 2014 r.;
  • przeczytasz o skutkach, jakie nowości w prawie mogą mieć dla Twojej firmy;
  • zdobędziesz praktyczny poradnik i zbiór przepisów w jednym miejscu;
  • uzyskasz świetne narzędzie do codziennej pracy.
Od dziś bądź na bieżąco
PIT
Nocleg pracownika oddelegowanego do pracy za granicą szef doliczy do przychodu

W przypadku, gdy osoba zatrudniona wykonuje pracę np. we Francji w ramach oddelegowania, to poniesione przez pracodawcę wydatki za nocleg, transport, czy telefon są dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Jeżeli świadczenia te nie są wymienione w katalogu zwolnień, należy je opodatkować.

Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się świadczeniem robót ogólnobudowlanych w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Firma wykonuje swoje usługi nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE, najczęściej we Francji. Przedsiębiorstwo zapewnienia zatrudnionym bezpłatny transportu z Polski do Francji i z powrotem, a także noclegi (opłaty za energię, prąd, gaz, Internet, telefon) oraz posiłki regeneracyjne zgodnie z przepisami BHP. Konsekwencją oddelegowania wyspecjalizowanych pracowników jest ponoszenie przez spółkę określonych wydatków w odniesieniu do wszystkich pracowników wykonujących pracę we Francji.

Spółka zapytała Ministra Finansów, czy wartość wydatków ponoszonych na rzecz osób zatrudnionych sfinansowanych przez pracodawcę będzie stanowiła dla podwładnego przychód ze stosunku pracy
w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT).
Firma twierdziła, że ponoszone wydatki nie są dla zatrudnionego przychodem.

Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacja nr IBPBII/1/415-444/13/BD), który uznał stanowisko spółki za niewłaściwe. Jak wskazał w uzasadnieniu organ podatkowy, wszelkie świadczenia pozostające w związku ze stosunkiem pracy powinny być traktowane jako element wynagrodzenia za pracę i w ten sam sposób opodatkowywane, tj. wraz z wynagrodzeniem za miesiąc, w którym zostały pracownikowi przekazane, chyba że korzystają ze zwolnienia
z opodatkowania
na podstawie art. 21 ustawy o PIT.

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że niektóre świadczenia uzyskiwane od pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ są wymienione w katalogu zwolnień zawartym w art. 21 ustawie o PIT. I tak wolne od PIT (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy) są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o BHP, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają
z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

W konsekwencji organ stwierdził, że otrzymane przez pracowników oddelegowanych do pracy na terenie Francji dodatkowe świadczenia (w postaci bezpłatnego transportu, noclegów, opłat za energię, prąd, gaz, Internet, telefon oraz posiłków regeneracyjnych zgodnie z przepisami BHP), związane z wykonywaniem pracy na terenie Francji będą stanowić dla nich nieodpłatne świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, które należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy.
Spółka wniosła skargę do WSA w Krakowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał rację organowi podatkowemu. W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że są pewne świadczenia, do których pracodawca jest zobowiązany na mocy szczególnych przepisów (jak np. posiłki regeneracyjne czy kwestie związane
z dietami) i te świadczenia są zwolnione od podatku, co znalazło wyraz w treści art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast inne świadczenia, które nie zostały zwolnione z podatku, a pracownik otrzymuje
w wyniku świadczenia pracy, są przychodem ze stosunku pracy i należy je opodatkować.

Wyrok WSA w Krakowie z 12 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1908/13

Pomożemy Ci wzorowo wypełniać obowiązki związane z prowadzeniem rozliczeń w firmie! >>
  • Niejasne przepisy podatkowe,
  • sprzeczne interpretacje organów,
  • skomplikowane przypadki rozliczeń...

...to wszystko nie musi już zaprzątać Twojej głowy. Zamiast głowić się nad rozwiązaniem trudnego problemu zwróć się do ekspertów Portalu FK - zrobią to za Ciebie! Zyskasz czas i pewność, że wybrałaś najlepsze rozwiązanie!

Przekonaj się, jakie to proste.

Skorzystaj już dziś z Poradni Portalu FK >>
Jeszcze więcej porad dotyczących podatków
Ten newsletter przygotował zespół redakcyjny serwisu Doradca Podatki i Rachunkowość
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa. Numer NIP 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.