Temat: Coraz mniej czasu na odliczenie pełnego VAT od samochodów

Zmiany w VAT dotyczące odliczania podatku od samochodów już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Zobacz na stronie WWW.
Doradca Podatki i Rachunkowość

Czy wiesz, jak prawidłowo odliczyć VAT od samochodu? >>
 
  18 marca 2014 r.
   
 
 
 

Drogi Czytelniku,

Za kilkanaście dni zmienią się zasady odliczania VAT od samochodów. Z pełnego odliczenia podatku skorzystają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy będą używać pojazdów w działalności gospodarczej. Konieczne będzie przy tym prowadzenie stosownej informacji. Nowe przepisy zostały już opublikowane
w Dzienniku Ustaw.

W dzisiejszym e-letterze przypominamy ponadto, że do końca marca trzeba sporządzić informację IFT- 2. Z kolei podatnicy CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, muszą do końca miesiąca złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). W niektórych przypadkach trzeba pamiętać również o dołączeniu do CIT-8 odpowiednich załączników.

Sylwia Maliszewska, redaktor Portalu FK

 
Zyskaj nieograniczony dostęp do najpotrzebniejszych wiadomości >>

"Portal FK" to świetny sposób na stały, szybki i wiarygodny dostęp do nowości i informacji z zakresu zmian w prawie podatkowo-rachunkowym, orzeczeń NSA i WSA, porad prawnych w trybie online oraz wzorów wszystkich dokumentów niezbędnych w Twojej codziennej pracy.

Poznaj nowoczesne narzędzie dla księgowych >>
VAT
Jeszcze przez 13 dni można odliczyć pełen VAT od samochodów

Od 1 kwietnia 2014 r. od aut wykorzystywanych w celach mieszanych, czyli zarówno
w biznesie, jak na użytek prywatny przedsiębiorca odliczy 50%
VAT. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o VAT, która została już opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy dotyczą zasad odliczania i rozliczania VAT w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do działalności gospodarczej i prywatnej.

Podstawą wprowadzenia zmian jest decyzja wykonawcza Rady UE z 17 grudnia 2013 r. upoważniająca Polskę do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 51).

Wejście w życie nowych przepisów oznacza, że w przypadku pojazdów wykorzystywanych do celów mieszanych, podatnik odliczy, bez ograniczenia kwotowego 50% VAT naliczonego od wszystkich wydatków: z tytułu zakupu pojazdu, jak i paliwa oraz innych kosztów eksploatacyjnych.

Z pełnego odliczenia podatku skorzystają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy będą używać pojazdy
w działalności gospodarczej. Konieczne będzie przy tym prowadzenie stosownej informacji (na druku VAT-26) oraz ewidencji przebiegu pojazdu. Dane te będą sprawdzane przez organy skarbowe.

Sprawdź:

Niezłożenie informacji o aucie z pełnym odliczeniem będzie karane

Nowelizacja wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r., natomiast przepisy dotyczące odliczania VAT od paliwa dopiero 1 lipca 2015 r.

W środę 12 marca ustawę podpisał Prezydent, a następnego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 13 marca 2014 r. poz. 312).

Autor: Sylwia Maliszewska

Zobacz, jak bezbłędnie rozliczyć samochód w firmie >>

Zakup lub leasing samochodu i eksploatacja, w większości przypadków uprawniają do odliczenia VAT. Różna jest jednak kwota tych odliczeń. Decydujące znaczenie ma rodzaj samochodu i sposób jego wykorzystywania.

Niestety, przepisy w tej kwestii są skomplikowane i ulegają ciągłym zmianom. Zmienia się również sposób ich interpretacji przez fiskusa.
Rozliczanie tych wydatków jest również jednym z najczęściej kontrolowanych obszarów działalności podatnika.

Nie ryzykuj, zobacz jakie obowiązki w zakresie rozliczania VAT od firmowego auta mają przedsiębiorcy >>
Można odliczyć VAT z faktur wystawionych na firmę wniesioną aportem

Jeśli po aporcie przedsiębiorstwa podatnik otrzymuje faktury wystawione na tę firmę po dokonaniu aportu, to spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT z tych dokumentów. Warunkiem jest jednak uprzednie skorygowanie tych dokumentów w drodze faktur korygujących, w zakresie danych nabywcy. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 2096/13).

Do spółki zostało wniesione w formie aportu przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną. Po dniu aportu do spółki wpływają faktury obejmujące dane przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Faktury te nie zostały wcześniej rozliczone przez firmę wniesioną aportem i dotyczą zakupów mających związek
z czynnościami opodatkowanymi VAT, wykonywanymi obecnie przez spółkę. Faktury te zostały wystawione zarówno przed, jak i po dniu aportu.

W związku z tym podatnik spytał ministra finansów, w którym momencie może odliczyć VAT z faktur dotyczących zakupów przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Czy może zrobić to od razu na zasadach określonych w art. 86 ust. 10, 11 i 12 ustawy o VAT (pomimo, że na fakturach tych jako nabywca wskazane jest przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione do spółki aportem), czy dopiero
w momencie otrzymania faktury korygującej nazwę nabywcy na spółkę?

Zdaniem podatnika ma on prawo do odliczenia z faktur dotyczących zakupów przedsiębiorstwa osoby fizycznej na ogólnych zasadach nawet, jeśli na fakturach tych wskazano, jako nabywcę nie spółkę, a przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione do niej aportem. Zdaniem podatnika dla realizacji tego prawa nie jest konieczne posiadanie faktury korygującej nazwę nabywcy. Spółka stała się, bowiem następcą prawnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej, które zostało wniesione do niej aportem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko spółki za prawidłowe w części dotyczącej terminu odliczenia VAT z faktur wystawionych na osobę fizyczną przed dniem aportu i otrzymanych przez spółkę po tym dniu. Za nieprawidłowe natomiast organ podatkowy uznał stanowisko podatnika w części dotyczącej terminu odliczenia VAT z faktur wystawionych na osobę fizyczną po dniu aportu
i otrzymanych przez spółkę po tym dniu. W uzasadnieniu wskazał, że w przypadku, gdy po aporcie do spółki wpływają faktury wystawione już po tym dniu, w których jako nabywcę wskazano przedsiębiorstwo osoby fizycznej - spółce przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku jedynie pod warunkiem uprzedniego skorygowania tych dokumentów w zakresie danych nabywcy. Faktury wystawione zostały, bowiem na podmiot już nieistniejący, a faktycznym nabywcą jest już spółka. Na powyższą interpretację spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA)
w Krakowie.

Sąd przyznał rację organom podatkowym i oddalił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że po dniu aportu nabywcą faktycznym staje się spółka, do której został wniesiony aport. Faktycznie, zatem faktura wystawiona po tej dacie na przedsiębiorstwo osoby fizycznej nie odzwierciedla rzeczywistych danych, a tylko takie informacje ujawnione w fakturze stanowią podstawę do odliczenia podatku. Pośrednio stanowisko organu pokrywa się z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 806/11).

Podstawa prawna:

Art. 86 ust. 10, 11 i 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do końca 2013 roku).

Autor: Rafał Kuciński, prawnik, specjalista z zakresu VAT

CIT
O konieczności składania CIT-ST decyduje miejsce świadczenia pracy

Jeżeli spółka nie posiada pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę poza miejscem siedziby, to do składanego zeznania CIT-8 nie ma obowiązku dołączania CIT-ST
i CIT-ST/A.

Podatnicy CIT, dla których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, muszą do końca marca złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). W tym samym dniu upływa również termin wpłaty podatku wynikającego z tego zeznania. W niektórych przypadkach do zeznania trzeba też dołączyć odpowiednie załączniki. Jednym z nich jest informacja CIT-ST, którą sporządza podatnik, posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka właściwa dla jego siedziby.

Do 31 marca firmy muszą złożyć roczne zeznanie za 2013 rok

Jedna ze spółek miała wątpliwość, czy powinna składać właśnie taki załącznik. Firma miała w jednym mieście centrum kadrowe, administracji, zarządzania, obsługi księgowej. Natomiast magazyny spółki znajdowały się w różnych krajach Europy. Osoby zatrudnione do pracy w magazynach są oddelegowywane na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Przedsiębiorstwo zapytało ministra finansów, czy powinno składać wraz z zeznaniem rocznym również załączniki CIT-ST - informację podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz CIT-ST/A - informację o zakładach (oddziałach).

W odpowiedzi organ podatkowy wyjaśnił (interpretacja indywidualna o nr IBPBI/2/423-1204/13/BG), że na potrzeby ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyodrębnionym organizacyjnie zakładem jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy.

Sprawdź też:

Spłacone przez bank zobowiązania klub sportowy wykaże w załączniku do CIT-8

Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotne jest natomiast to, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Tym samym skoro spółka nie posiada pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę poza miejscem siedziby, to nie będzie zobowiązana do sporządzenia wraz z zeznaniem CIT-8 załączników CIT-ST i CIT-ST/A.

Autor: Sylwia Maliszewska

9 kroków do perfekcyjnego wypełnienia zeznania CIT >>

Do końca marca masz czas na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za rok 2013. Czy jesteś na to przygotowany?

W naszym e-booku podpowiadamy, jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe, kiedy powinieneś je złożyć oraz podajemy informację
o wymogach dotyczących wpłaty należnego podatku
.

Z nami nie popełnisz błędu. Zamów już dziś
Do końca marca trzeba sporządzić informację IFT-2

Polska firma, która kupiła od zagranicznego przedsiębiorstwa usługi reklamowe czy też związane z badaniem rynku do 31 musi przekazać do urzędu skarbowego IFT-2.

Jeśli polscy przedsiębiorcy w zeszłym roku wypłacali zagranicznym podatnikom niemającym siedziby lub zarządu w Polsce określone należności, to do końca marca mają obowiązek sporządzenia
i przekazania im oraz urzędom skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych informacje IFT-2. Dotyczy to:

  • należności za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach,
  • dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • opłaty licencyjne,
  • należności z działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej,
  • przychody z tytułu świadczenia usług doradczych, księgowych, badania rynku, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, rekrutacji pracowników
    i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń.

Informację trzeba przekazać zarówno w sytuacji, gdy istniał obowiązek pobrania i zapłaty zryczałtowanego CIT od tych należności, jak i gdy na podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania bądź ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot wypłacający był zwolniony z tych obowiązków.

Wypełnienie formularza w niektórych przypadkach może sprawiać problemy, ponieważ zawiera dane, których zdobycie może nie być takie proste. Przykładowo podanie daty rozpoczęcia działalności przez zagranicznego podatnika.

Kolejne utrudnienie, które może się pojawić w związku z wypełnieniem informacji IFT-2, to podpisy uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania. Jeśli informacja jest sporządzana przez spółkę kapitałową to formularz powinien zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki, np. przez dwóch członków zarządu. Jednak gdy spółka upoważni konkretną osobę do jej reprezentowania w sprawie informacji IFT-2, np. dyrektora finansowego lub główną księgową, to na nich ciąży obowiązek złożenia podpisu. Podpis musi też złożyć osoba odpowiedzialna za treść informacji IFT-2.

Należy też pamiętać, że nieprzekazanie informacji, zarówno urzędowi skarbowemu, jak i podatnikowi, w wymaganym terminie stanowi wykroczenie skarbowe, za które może być wymierzona kara grzywny w formie mandatu.

Jakub Rychlik, doradca podatkowy

Jeszcze więcej porad dotyczących podatków
Ten newsletter przygotował zespół redakcyjny serwisu Doradca Podatki i Rachunkowość
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa. Numer NIP 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200 000 zł.