Temat: Nie każda zmiana zakresu obowiązków wymaga wypowiedzenia zmieniającego

Zakresy obowiązków pracowników mogą wymagać aktualizacji Zobacz na stronie WWW.
19 lipca 2016 r.

Szanowni Czytelnicy!

Przed początkiem nowego roku szkolnego zakresy obowiązków pracowników mogą wymagać aktualizacji. Obowiązkowo należy je zmodyfikować, jeżeli zmianie ulegają stanowiska pracy lub wykonywane czynności przez pracowników. Z reguły zmiana zakres obowiązków wiąże się z koniecznością zawarcia z pracownikiem porozumienia zmieniającego umowę o pracę lub wręczenia wypowiedzenia zmieniającego. Niekiedy jednak nowy zakres czynności zgodny jest z umówionym rodzajem pracy, wtedy dyrektor może samodzielnie wprowadzać w nim zmiany. Tak będzie jeżeli nowy przydział obowiązków będzie de facto nowym tygodniowym rozkładem zajęć nauczyciela - dyrektor może go zmodyfikować bez zgody nauczyciela.

Upewnij się, czy zaplanowana przez Ciebie modyfikacja zakresów obowiązków wymaga wcześniejszej zgody pracownika - piszemy o tym w najnowszym wydaniu czasopisma „Kadry i Płace w Oświacie”.

Dariusz Skrzyński
prawnik, specjalista prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego,
redaktor E-serwisu kadrowego

Nie każda zmiana zakresu obowiązków wymaga wypowiedzenia zmieniającego

Pytanie: Pracownica obsługi, która zajmowała się wydawaniem posiłków uczniom i sprzątaniem, przeszła na emeryturę. Szkoła nie chce zatrudnić nowej osoby, tylko podzielić jej obowiązki na pozostałych pracowników. Czy w przypadku osoby, której do zakresu obowiązków dodane zostanie wydawanie posiłków, czy zwiększony zostanie zakres sprzątania, należy zastosować wypowiedzenie zmieniające?

Odpowiedź: Zmiana zakresu obowiązków wymaga wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli zakres obowiązków stanowi załącznik (część) umowy o pracę. Jeżeli został ustalony osobnym dokumentem, jego zmiana może być dokonana w drodze polecenia pracodawcy i nie wymaga modyfikacji umowy o pracę.

Pisemny zakres obowiązków może, ale nie musi stanowić elementu treści umowy o pracę

Obowiązkowym elementem treści umowy jest rodzaj umówionej pracy (art. 29 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Pracodawca nie ma obowiązku zamieszczania zakresu obowiązków w umowie o pracę (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 września 2014 r., III AUa 296/14). Gdyby jednak zakres obowiązków pracownika był częścią jego umowy o pracę, zmiany w tym zakresie wymagałyby zachowania trybu zmian samej umowy o pracę. Możliwe byłoby to więc, albo w drodze porozumienia zmianiejącego, a w razie braku zgody pracownika – wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 Kodeksu pracu). Jeśli zakres obowiązków nie stanowi części umowy o pracę, pracodawca może zmienić go poleceniem służbowym. Należy pamiętać, że nowy zakres obowiązków musi być zgodny z rodzajem pracy (stanowiskiem), na którym zatrudniony jest pracownik.

Rozszerzenie zakresu obowiązków nie zmienia rodzaju pracy

O ile więc zakresy obowiązków osób wskazanych w pytaniu nie stanowią elementu umowy o pracę, to pracodawca może dokonać zmian w tym zakresie samodzielnie, bez konieczności stosowania wypowiedzenia zmieniającego.

Orzecznictwo:

 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2 września 2014 r., sygn. akt III AUa 296/14.

Podstawa prawna:

 • art. 29 § 1 pkt 1, art. 42 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

Dariusz Dwojewski
doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Oświatę czeka teraz dużo zmian

Także w zakresie kadr i płac. Dobrze mieć w takiej sytuacji sprawdzone źródło informacji, które nie tylko zapewni dostęp do wszystkich najważniejszych aktualności, ale zaopatrzy także w konkretne i sprawdzone wskazówki i praktyczne porady.

Wszystkie te warunki spełnia czasopismo „Kadry i Płace w oświacie”. Możesz zyskać nie tylko czasopismo przygotowane przez ekspertów, ale także nieograniczony dostęp do bazy porad, aktów prawnych i wzorów dokumentów, a także możliwość konsultacji swoich wątpliwości z ekspertem.

Dowiedz się więcej »

Obowiązki kierownika gospodarczego można rozdzielić na pozostałych pracowników zgodnie z kwalifikacjami

Pytanie: W szkole funkcjonuje stanowisko kierownika gospodarczego. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku złożył wypowiedzenie z pracy. Czy można zlikwidować to stanowisko, a zakres obowiązków kierownika przekazać referentowi lub innemu pracownikowi?

Odpowiedź: Funkcjonowanie stanowiska kierownika gospodarczego w szkole nie jest obligatoryjne. Dyrektor może zdecydować o likwidacji tego stanowiska i przydzielić obowiązki innym pracownikom niepedagogicznym.

Dyrektor ustala porządek w procesie pracy, w tym decyduje o rozdziale zadań i kompetencji poszczególnych pracowników

Szkoła i placówka oświatowa choć pozbawiona jest osobowości prawnej, to z punktu widzenia prawa pracy jest samodzielnym pracodawcą. Kierownikiem szkoły jako zakładu pracy jest dyrektor, który podejmuję w tym zakresie stosowane decyzje. Oczywiście nie oznacza to zupełnej dowolności w działaniu, bo dyrektor związany jest powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy. Na rozmiary zatrudnienia ma wpływ także arkusz organizacji, który zatwierdza organ prowadzący. Wpływ organu prowadzącego na zatrudnienie w szkole nie jest bezpośredni, ale pośredni co wynika z faktu, że organ odpowiada za działalność szkoły oraz zapewnia środki finansowe potrzebne do funkcjonowania.

Zakres czynności precyzuje rodzaj umówionej pracy określonej w umowie

Przepisy nie określają szczegółowo zakresu działania kierownika gospodarczego, ale zwyczajowo powierza mu się na przykład obowiązki z zakresu intendentury, czyli zaopatrzenia, z zakresu gospodarki magazynowej, nadzoru nad pracownikami technicznymi, sprzątaczkami, pobierania opłat za żywienie itd. Stanowisko takie nie jest tworzone obligatoryjnie, dlatego też nie ma przeszkód, by je zlikwidować. Dotychczasowe obowiązki można rozdzielić na pozostałych pracowników pamiętając, by były one adekwatne do posiadanych kwalifikacji. Obowiązki te mogą być powierzone na przykład referentowi. Pamiętać też należy, żeby przydzielając obowiązki pracownikom nie doszło do sytuacji, w której jedna osoba kumulować będzie obowiązki wykonawcze z kontrolnymi w zakresie gospodarki finansowej. Zatem przykładowo nie może powstać sytuacja, że jeden i ten sam pracownik będzie prowadził magazyn i jednocześnie kontrolował jego stan.

Podstawa prawna:

 • art. 29 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

dr Patryk Kuzior

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok. Urlopy związane z rodzicielstwem, dni opieki nad dzieckiem, umowy terminowe, e-zwolnienia lekarskie (E-book)

5 zmian w szkolnym prawie pracy na 2016 rok. Urlopy związane z rodzicielstwem, dni opieki nad dzieckiem, umowy terminowe, e-zwolnienia lekarskie (E-book)

Prawo pracy uległo w ostatnim roku zmianie, czy zapewniłeś sobie odpowiednie wsparcie na wypadek trudnych do rozwiązania problemów? Jeśli nie, polecamy Ci e-book, który sprawi, że nie będziesz miał problemów z kwestiami urlopów rodzicielskich, dni opieki nad dzieckiem lub umowami terminowymi.

Sprawdź szczegóły »

40 godzin czasu pracy nauczyciela = pensum + zajęcia statutowe + inne zadania

Od 1 września zajęcia do tej pory realizowane w ramach godzin karcianych będą prowadzone pod postacią zadań statutowych szkoły w ramach ogólnego czasu pracy i otrzymywanego wynagrodzenia. Ich limit wyznacza ogólny czas pracy nauczyciela, który przy zatrudnieniu na pełny etat wynosi 40 godzin tygodniowo. Nie oznacza to jednak, że można go całkowicie wypełnić dodatkowymi zajęciami – nauczyciel musi mieć czas także na inne obowiązki.

Typ placówki

Rodzaj zajęć (z wyjątkiem udziału w doskonaleniu zawodowym, przygotowywaniu się do zajęć oraz samokształceniu)

Wymiar zajęć

Szkoła podstawowa

 1. Koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, przygotowanie do imprez, uroczystości, świąt, przygotowanie uczniów do konkursów, zawodów, olimpiad, opieka nad uczniami na wycieczkach, wyjściach poza teren szkoły, olimpiadach, konkursach, zawodach.
 2. Ewidencjonowanie podręczników szkolnych, udział w komisji rekrutacyjnej do szkoły.
 3. Praca w zespołach nauczycielskich specjalistycznych i przedmiotowych.
 4. Opracowywanie i prowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
 5. Współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 6. Udział w projektach realizowanych przez placówkę.
 7. Opieka nad uczniami podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 8. Organizacja konkursów, realizacja akcji szkolnych i programów edukacyjnych.
 9. Realizacja innowacji.
 10. Przygotowanie sal na rozpoczęcie roku szkolnego (zakończenie roku szkolnego), dekoracji, pomocy dydaktycznych.
 11. Udział w dniach otwartych dla rodziców i uczniów.

Do 10–22 godzin tygodniowo (nauczyciel pełnozatrudniony, w zależności od wymiaru pensum). W przypadku nauczycieli, których pensum ustala organ prowadzący, może to być również mniej niż 10 godzin tygodniowo.

100 zadań, które można przydzielić nauczycielom w ramach czasu pracy znajdziesz w najbliższym numerze czasopisma "Kadry i Płace w Oświacie".

Sięgnij po inne publikacje z naszej księgarni »

Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9A, 03-918 Warszawa,
tel.: (22) 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl

Numer NIP: 526-19-92-256, Numer KRS: 0000098264 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 200 000 zł.

Jeżeli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomości, wypisz się.